ប្រឈមនឹងភាពងងឹត មុននឹងឃើញពន្លឺ

ជីវិត គឺពោរពេញទៅដោយភាពប្រែប្រួល និងការផ្លាស់ប្តូរ រីឯក្នុងអាជីវកម្មក៏មិនខុសគ្នាដែរ។ ជាក់ស្តែង ជីវិតរបស់សហគ្រិន គឺជាផ្លូវធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយ ហើយមនុសភាគច្រើនយល់ថាជាការលំបាក ទើបត្រូវសំរេចចិត្តបោះបង់ទាំងកណ្តាលផ្លូវ។ រឿងមួយដែលខ្ញុំបានសិក្សា គឺថាការក្លាយជាសហគ្រិនម្នាក់មិនមែនជាភាពងាយស្រួលឡើយ។ ប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើន ការបោះបង់គឺរឿងងាយស្រួល ប៉ុន្តែចិត្តមួយនឹងប្រាប់អ្នកថា បរាជ័យគឺជាការចាប់ផ្តើមនៃជីវិតអាជីវកម្ម ដែលមិនគួរឲ្យជឿ។ អាជីវកម្ម គឺថាមពលនៃកំលាំង និងការតស៊ូ សម្រាប់អ្នកដែល​មិនព្រមបោះបង់ ក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកបំផុត។ ជារឿងរ៉ាវនៃអ្នកតស៊ូរស់រាន និងអ្នកឈ្នះ ដែលខ្ញុំគួរដឹង។ ហើយខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន នៃរឿងរ៉ាវទាំងពីរ ដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែរ។ មនុស្សម្នាក់ៗមានក្តីសុបិន្តនិងគោលដៅរបស់ខ្លួន ទៅតាមកាលៈទេសៈ ឱកាស […]

Read Article →